การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และการเขียนแผนการสอน (รหัส 58)

30 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอนในสถานศึกษา) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้และการเขียนแผนการสอน วันพฤหัสบดีที่ 30  พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง อาจารย์ประจำ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 3 คน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมทั้งหมด 320 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 และ 2  อาจาย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา และอาจารย์ฌัชสกร คงชีวสกุล ประเมินกลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้