พัฒนานักศึกษาครูระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

21 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เรื่อง พัฒนานักศึกษาครูระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน (TOEIC) และให้นักศึกษาได้ทดลองสอบด้วยตัวเอง โดยได้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ทุกหลักสูตรในการคุมสอบการทำแบบทดสอบในครั้งนี้ ช่วงบ่าย เป็นช่วยการสัมมนาและได้เชิญตัวแทนแต่ละสาขาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 อาจารย์เนาวรัตน์  มะลีลาเต๊ะ อาจารย์ประจำสาขาการสอนอิสลามศึกษา ชี้แจงติดตามงานทีนักศึกษษต้องส่งให้ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาต่างๆ เข้าร่วมในการจัดสัมมนาฯ นักศึกษาที่เข้าร่วมคือ นักศึกษาปี 5 รหัส 57 มีทั้งหมด 11 หลักสูตร 12 กลุ่มวิชา รวมทั้งสิ้น 356 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาการประถมศึกษา และสาขาคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์ ประเมินกลุ่มสวัสดิการ