สัมมนาและนำเสนอผลการศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา)

4 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอนในสถานศึกษา) เรื่อง สัมมนาและนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กอเดช  อ้าสะกะละ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นขั้นตอนการนำเสนอผลการฝึกฯ โดยให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำเสนอใสนรูปแบบวีดืโอ สาขาละ 5 นาที มีทั้งหมด 11 สาขาวิชา และสาขาที่นำเสนอออกมาได้ดีที่สุด คือ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คณะกรรมการในครั้งนี้คือ อาจารย์นิเทศประจำกลุ่มทุกกลุ่ม และถึงขั้นตอนของการสัมมนา ซึ่งมีตัวแทนของแต่ละสาขาตามกลุ่มสังกัดหน่วยฝึกฯ ในครั้งนนี้นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายเรื่องปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการลงฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นทดลองสอนในสถนศึกษา) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และทางฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มได้ร่วมรับฟังและพร้อมที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ต่อไป  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมทั้งหมด 320 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  อาจาย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม คือ  อาจรย์ ดร.อัญชริกา  จันจุฬา อาจารย์ซามียะห์   บาเละ  อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล และอาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์  เป็นผู้ประเมินกลุ่มสวัสดิการ