อบรมครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อบรมครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภายใต้โครงการพัฒนาระบบผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์  เป็นประธานในพิธี วิทยากรบรรยาย โดย ดร.กอเดช  อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ อาจารย์ประจำสาขาการสอนอิสลามศึกษา ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนหน่วยฝึกที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เป็นจำนวนมาก และได้ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาต่างๆ ร่วมกัน