ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 รหัส 58

22 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 วันจันทร์ที่ 22 เมษยน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประธานในพิธีเปิดพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดย อาจารย์ ดร.กอเดช  อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชี้แจงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดย อาจารย์เนาวรัตน์  มะลีลาเต๊ะ อาจารย์ประจำสาขาการสอนอิสลามศึกษา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมทั้งหมด 324 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 และ ห้อง 2