รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจากฝ่ายฝึกฯ มรภ.นครศรีธรรมราช

14 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดยอาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าเยี่ยมเยือนพร้อมร่วมสังเกตการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอประชุม (โรงอาหาร) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการใช้งานระบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์จากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

เครดิตภาพ : ศุภธิดา ไกรฤกษ์