ฝ่ายฝึกฯ จัดอบรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1

24 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 - 11.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดอบรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) เรื่อง ธรรมชาติของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยวิทยากร อาจารย์เถลิงศักดิ์  ราชชำรอง ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา