กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) หัวข้อเรื่อง มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร

31 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 - 11.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดอบรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) เรื่อง มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร โดยวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์นุรฟิตตรี  หะยีดารียอ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษากลุ่มสวัสดิการ ได้แก่ นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ และสาขาภาษาไทย