หลักสูตรคณิตศาสตร์

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ทำเนียบครูพี่เลี้ยง

ทำเนียบครูพี่เลี้ยงหลักสูตรคณิตศาสตร์
 

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นายสมพร แทนบุญ

ป.ตรี

เกษตรกรรม

คณิตศาสตร์

15 ปี

นางกฤษณพร โลหะวิจารณ์

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

20 ปี

นางคอลีเยาะ ยูโซะ

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

3 ปี

นายรอมาน หลำโส๊บ

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

16 ปี

นางสีตีสารอ กะจิ

ศษ.บ

การวัดและการประเมินผลการศึกษา

คณิตศาสตร์

21 ปี

นางสิริกุล ศิริวัลลภ

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

12 ปี

นางยุพรภรณ์ สุวรรณรัตน์

ศษ.ม./ศษ.บ

บริหารการศึกษา/

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

17 ปี

นางศุภรี จันทร์เพ็ชร

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน/คณิตศาสตร์

เพิ่มเติม

31 ปี

นางนันทิยา แวโน๊ะ

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน/คณิตศาสตร์

เพิ่มเติม

28 ปี

นายบาดือรี แวมามะ

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

2 ปี

นางสาวสุญนะ สันสน

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

2 ปี

นางสาวนูรฮาฟีซา มะแซ

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

2 ปี

นางสาวบุหงา หลหละโส๊ะ

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

10 ปี

นางซูฮานา หะยีปะจู

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

12 ปี

นางสาวแวฟาซียะ แวดอเลาะ

วทบ.ศึกษาศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

9 ปี

นางนุชนาถ บุญสิน

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

18 ปี

นางสาวนูลีนิง สาและ

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

9 ปี

นายอารีฟ อุมา

วท.บ. (ศษ)

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

1 ปี

หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ต่อ)

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

อาจารย์มารีนา อารง

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

6 ปี

อาจารย์มูฮัมหมัดการีมีน สามานุง

ศษ.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

5 ปี

อาจารย์จุฑาทิพย์ ไกรทอง

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

13 ปี

อาจารย์ขนิษฐา มะลี

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

17 ปี

นางบุสรอย์ สะอิ

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

6 ปี

นางพงษ์อัจฉรา จันทพิมล

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ประวัติศาสตร์สังคมหน้าที่พลเมือง

26 ปี

อาจารย์รุสลาน จารู

ป.ตรี บัณฑิตวิชาชีพครู

สื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา

คณิตศาสตร์

5 ปี

อาจารย์สุไลมาน มะ

ป.ตรี คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

3 ปี

อาจารย์กูยาวาเฮร์ แซแร

ป.ตรี คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

16 ปี

อาจารย์ซุเรียนา มูนะ

ป.ตรี คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

17 ปี

อาจารย์รอสีดา มะยูโซ๊ะ

ป.ตรี คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

4 ปี

อาจารย์มาซีเถ๊าะ หลำแซ่อิ่ม

คบ.

เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา

คณิตศาสตร์

17 ปี

อาจารย์อุษฏฉณี สาเร๊าะ

ป.ตรี ศศ.บ

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

คณิตศาสตร์

18 ปี

อาจารย์นูรซาฮีดา ลังสารี

ป.ตรี (วท.บ)

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

4 ปี

อาจารย์อุสมาน มูน๊ะ

ป.ตรี คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

2 ปี

นางสาวซาฟีนะห์ เด็นมูณี

กศ.บ

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

3 ปี

นางนารีส๊ะ โสสนุ้ย

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

5 ปี

นางสาวสุไลญา ทองสีสัน

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

9 ปี

หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ต่อ)

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางนาดียา ยามา

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

5 ปี

นางสาวธิดาทิพย์ ชูแก้ว

ป.ตรี

ศึกษาศาสตร์

คณิตศาสตร์

11 ปี

นางรัตน์ติยา เกปัน

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์ , การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9 ปี

นายบุญชัย สุดจรัสธรรม

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

31 ปี

นางซากียะห์ อูมา

วท.บ.

คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์

5 ปี

นางสาวพัชรีย์ ศรีทองฉิม

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

15 ปี