หลักสูตรวิทยาศาสตร์

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ทำเนียบครูพี่เลี้ยง

ทำเนียบครูพี่เลี้ยงหลักสูตรวิทยาศาสตร์
 

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางพุธิตา หอมไกล

คบ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

17 ปี

นางธีรวรรณ สิงโคตร

ศศ.1

จุลชีวะวิทยา

วิทยาศาสตร์

10 ปี

นางอุษา ศรีษะเพชร

คบ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

20 ปี

นางปิยเนตร คำสุวรรณ

คบ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

18 ปี

นางสาวพรกนก ราษฎร์นุ้ย

คบ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

27 ปี

นางสาวงามจิต อัลภาชน์

ศษ.บ.

ศษ.พช

วิทยาศาสตร์

35 ปี

นางดาลารีน อับดุลฮานุง

วท.ม

เคมี

เคมี

9 ปี

นางธันยาภรณ์ เนาวสินธ์

คบ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์การศึกษาเพื่อการเรียนรู้

11 ปี

นายซำซูดิง รือสะ

คบ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

12 ปี

นายธนวัฒน์ พรหมจรรย์

วท.บ.

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

15 ปี

นางสาวกรกนก บิลหมัน

คบ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

10 ปี

นางสาวรอฮานา บินเจะอูมา

คบ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์การเรียนรู้

2 ปี

นายจักพงศ์ ภูรพิศไตรย์

คบ.

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

วิทยาศาสตร์

18 ปี

นางวราภรณ์ วัฒนะ

ป.ตรี

เคมี

วิทยาศาสตร์

4 ปี

นางสาวเสาวนี ปูลาพาระเปะ

คบ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

27 ปี

นางนุจรีย์ รัตนอรุณ

กศ.บ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

วิทยาศาสตร์

8 ปี

นางอรอนงค์ บัวอินทร์

วท.บ ศึกษาศาสตร์

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

23 ปี

นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

29 ปี

นางสาวอาริยา พันธ์หีม

คบ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

4 ปี

นายอับดุลเลาะ นาปี

วท.บ (ศึกษาศาสตร์)

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

5 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางจารุวรรณ เกตุแก้ว

ศศ.บ.

จิตวิทยาและการแนะแนว

วิทยาศาสตร์

36 ปี

นางสายใหม หนูดำ

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

7 ปี

นางสาวกอบกุล กาญจนภูมิ

วท.บ

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และสุขศึกษา

30 ปี

นางสาวปิยะวดี ยาวาหาบ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์และการแนะแนว

4 ปี

นางอัญชลี ยาวงศ์

คบ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

23 ปี