หลักสูตรภาษาอังกฤษ

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ทำเนียบครูพี่เลี้ยง

ทำเนียบครูพี่เลี้ยงหลักสูตรภาษาอังกฤษ
 

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางอารีรัตน์ อีหวั่น

ศศ.บ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

25 ปี

นายฮาซัน ละสูสามา

ศศ.บ

ภาษาอังกฤษวิชาชีพ

ภาษาอังกฤษ

4 ปี

นางสาวอุษณา วัทนาด

ศิลปศาสตร์

สาขาภาษาเพื่อการพัฒนา

อังกฤษพื้นฐานและอังกฤษฟังพูด

3 ปี

นายหรอด้าน เอียดวารี

กศบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษอ่านเขียน

26 ปี

นางบุษรา บุญพิศ

ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษอ่านเขียน

5 ปี

นางสาวอัสมะ เจ๊ะแม

ป.ตรี

IBM

ภาษาอังกฤษการเงินวิเคราะห์และ

ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว

4 ปี

ครูฮูดา แวกามา

ปริญญาตรีศิลปะศาสตร์

บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ

สอนภาษาอังกฤษ 4 - 6

7 ปี

นายสุริยา แวสะแม

ศศบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

5 ปี

นางสาวซูไรยา ขเดมิน

ศศบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

5 ปี

นางธีราพร พ่อค้า

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

18 ปี

นางสุมาลี สุริไพศาลสกุล

ศษ.บ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

25 ปี

นางสาวรอกีเยาะ สาและ

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

2 ปี

นางรัตติยา ยะขุ

ค.บ/ศษ.บ.

ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

32 ปี

นางจิราพร ทะริทอง

ศศ.บ/ศษ.ม

ภาษาอังกฤษ/บริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

28 ปี

นางสาวสาหานิ สาและ

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

23 ปี

นางสุธีรา หมาดทิ้ง

วท.บ (ศึกษาฯ)

ชีววิทยา

ชีววิทยา,ภาษาอังกฤษ

35 ปี

นางวันเพ็ญ วิลัยเลิศ

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

26 ปี

นางสาวฟัตมี กาซอ

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

4 ปี

นางปิยภรณ์ สาและ

ป.ตรี คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

20 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ต่อ)

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางสาวไมมูนะห์ ยาลา

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

6 ปี

นางสาววราลักษณ์ คงศักดิ์ศรี

 

ภาษาอังกฤษ

 

 

นางบุษยาพร จันทร์พิศาล

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

17 ปี

นางสาวชนกพร ใจฉลาด

ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

9 ปี

นางสาวธนาพรณ์ คนเพียร

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

17 ปี

นางถนอม พรหมจันทร์

กษ.บ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

40 ปี

นางเกสร พรหมแก้ว

ศษ.ม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

15 ปี

นางสาวสรญา หะยีดือเระ

ป.ตรี คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษหลัก

19 ปี

นางสาวสอไฮลา มามะ

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

10 ปี

นางสาวฟารีซะห์ สามิง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

(ภาคภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ

9 ปี

นางสาวนารีซา สะไร

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

12 ปี

นางสาวอาอีเสาะ บาเหะ

ป.ตรี คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

7 ปี

นางสาวอาดีหล๊ะ จารง

ป.ตรี ศศ.บ

วรรณคดี ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

5 ปี

นางโซเฟีย หลีมูสา

ป.ตรี

ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

8 ปี

นางมยุรี อ่อนทอง

กศ.บ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

27 ปี

นางมารีเย๊าะ โสสะ

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

13 ปี

นางคอมสีย๊ะ ดาหะซี

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

7 ปี

นางสาวกนกภรณ์ ทองอุ่น

ป.ตรี คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ดนตรี

16 ปี

นางสาวปาริชาติ เกื้อภาระ

ป.ตรี คบ.

สุขศึกษา

ภาษาอังกฤษ , ประวัติศาสตร์ , หน้าที่พลเมือง

36 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ต่อ)

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางสาวฉัตรภัทร อาวภาค

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

10 ปี

นางศณิชา จันทร์ลาภ

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

18 ปี

นางวิชญานี นิมานนท์

ศษ.ม. (ศึกษามหาบัณฑิต มอ. ปัตตานี)

ประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

20 ปี

นางสาวซารีป๊ะ โตะเฉ่ง

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

4 ปี

นางสาวอาแอเสาะ ดอนิ

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

4 ปี

นางสรินยา พราหมณ์นาค

คบ.

การจัดการทั่วไป

ภาษาอังกฤษ

10 ปี

นางจีราพร ทยากรณ์นนท์

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

17 ปี

นายมูฮัมหมัด เจ๊ะเลาะ

ศศบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

10 ปี

นางสาวมารียะ หะยีอาซา

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

18 ปี

นางสาวมลฤดี ขันจ่าง

กศ.บ.

การประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

10 ปี

นางกาญจนา ทองชูใจ

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

29 ปี