กิจกรรมอบรมแนวปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

27 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมอบรม "แนวปฏิบัติของเครือข่ายโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับทิศทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีอาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 64) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา