ขอเชิญประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"

5 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และสำนักงบประมาณ มีหน้าที่ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ทิศทางการทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์สำคัญตรงตามความต้องการของประเทศ ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมระดมสมองร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตรงกับความต้องการของประชาชน จึงกำหนดการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด