ขอเชิญครูโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ Animation ร่วมกับ Generative Ai

20 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอเชิญครูโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการเรียนรู้ Animation ร่วมกับ Generative Ai"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-606 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยากรโดย อ.ดร.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/tBF5gcHPaZLKfAgJ8 (ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)