ติดต่อเรา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์ (24) 
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073299699 ต่อ 42400