โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
The Demonstration School of Yala Rajabhat University