กรรมการประจำคณะ

4 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

ผศ.ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ

ประธานกรรมการ

2

ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ

รองประธานกรรมการ

3

อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

กรรมการ (รองคณบดี)

4

รศ.ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน

กรรมการ (ประธานหลักสูตร)

5

ผศ.ดร.จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์

กรรมการ (ภายในคณะ)

6

ผศ.ดร.จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์

กรรมการ (ภายในคณะ)

7

ผศ.สุพัตรา  รุ่งรัตน์

กรรมการ (ภายนอกคณะ)

8

ผศ.สุพัตรา  รุ่งรัตน์

กรรมการ (ภายนอกคณะ)

9

ดร.อธิวัฒน์  ธนพัฒน์ธัญโชติ

กรรมการ (ผู้ทรงฯภายนอก)

10

นายศุภวิชญ์  สุวรรณมณี

กรรมการ (ผู้ทรงฯภายนอก)

11

ดร.มูฮัมมาดอัสมี  อาบูบากา

กรรมการ (ผู้ทรงฯภายนอก)

12

นางสาวอรนุช หงวนไธสง

กรรมการ (ผู้ทรงฯภายนอก)

13

น.ส.กรัณฑรัตน์  เติมวิทย์ขจร

เลขานุการ

14

นายมูหามะอัสฮัร  ตะโละดิง

ผู้ช่วยเลขานุการ

15

น.ส.บุรีซัน  เจ๊ะมะ

ผู้ช่วยเลขานุการ

16

น.ส.ซอลีฮ๊ะ  มอน๋อง

ผู้ช่วยเลขานุการ