คณะผู้บริหาร

19 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
คณบดีคณะครุศาสตร์
อีเมล์ : runglawan.c@yru.ac.th
โทร. 073299699 #40001

 

ดร.อัญชริกา จันจุฬา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา
อีเมล์ : ancharika.j@yru.ac.th
โทร. 073299699 #40004

      

อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : naowarart.m@yru.ac.th
โทร. 073299699 #40005

อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อีเมล์ : pranee.b@yru.ac.th
โทร. 073299699 #40000


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อีเมล์ : muhammadtolan.k@yru.ac.th
โทร. 073299699 #44000

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
อีเมล์ : sunisa.t@yru.ac.th
โทร. 073299699 #40000