คณะผู้บริหาร

19 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
คณบดีคณะครุศาสตร์
อีเมล์ : [email protected]
โทร. 073299699 #40001

   

ดร.อิสมาแอ สนิ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัย
และพัฒนาท้องถิ่น
อีเมล์ : [email protected]
โทร. 073299699 #40000

 


อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์
​รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :  [email protected]
โทร. 073299699 #40005

 

ผศ.ฮูซีน ฮาซาณัณท์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อีเมล์ : [email protected]
โทร. 073299699 #40004

 

 


 

 

 


นางสาวกรัณฑรัตน์ เติมวิทย์ขจร
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
อีเมล์ : [email protected]
โทร. 073299699 #40000
 

 

 
อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรย.
อีเมล์ : [email protected]
โทร. 073-299603