บุคลากร

รศ.ดุษฏี มัชฌิมาภิโร
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40000)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40001)

อีเมล์ : [email protected]


รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.สกล สมจิตต์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40002)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9699 (42100)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : [email protected]