บุคลากร

อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9699 (42100)

อีเมล์ : sauwaluk.s@yru.ac.th


ผศ.ดร.สิทธิชัย แพงทิพย์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43300)

อีเมล์ : sittichai.p@yru.ac.th


อาจารย์นวพร แซ่เลื่อง
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : nawaporn.s@yru.ac.th


ดร.สมฤดี ปาละวัล
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42200)

อีเมล์ : somrudee.p@yru.ac.th


ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : bunsit.c@yru.ac.th


ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43300)

อีเมล์ : lunlalit.s@yru.ac.th


ผศ.อุชุพร บถพิบูลย์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42200)

อีเมล์ : uchuporn.b@yru.ac.th


ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : phimpawee.s@yru.ac.th


ผศ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 ()

อีเมล์ : karantharak.v@yru.ac.th


ดร.สุภาพร จันทรคีรี
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : suphapon.c@yru.ac.th