บุคลากร

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (16700)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.สิทธิชัย แพงทิพย์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์นวพร แซ่เลื่อง
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.สมฤดี ปาละวัล
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42200)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ปนัดดา เรืองสงค์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (41005)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42200)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 ()

อีเมล์ : [email protected]