บุคลากร

ดร.สุภาพร จันทรคีรี
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42400)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42400)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์พุมพนิต คงแสง
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42200)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ฌัชสกร คงชีวสกุล
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073099699 (42300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์พิชามญช์ จันทุรส
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42300)

อีเมล์ : [email protected]