บุคลากร

ดร.สุภาพร จันทรคีรี
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : suphapon.c@yru.ac.th


อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : artittaya.w@yru.ac.th


อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : pranee.l@yru.ac.th


อาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42400)

อีเมล์ : ibbroheng.a@yru.ac.th


ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42400)

อีเมล์ : muhammadsuhaimi.h@yru.ac.th


อาจารย์พุมพนิต คงแสง
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42200)

อีเมล์ : phumpanit.k@yru.ac.th


อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42300)

อีเมล์ : nusrun.h@yru.ac.th


ผศ.ฌัชสกร คงชีวสกุล
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073099699 (42300)

อีเมล์ : chatsakorn.k@yru.ac.th


ผศ.มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42300)

อีเมล์ : manaspoom.s@yru.ac.th


ดร.พิชามญช์ จันทุรส
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42300)

อีเมล์ : pichamon.j@yru.ac.th