ประวัติความเป็นมา

14 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

คณะครุศาสตร์ได้ก่อกำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งโรงเรียน เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ที่หมู่บ้านมลายูบางกอก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในสมัยนั้น เป็นผู้จัดตั้งขึ้นโดยใช้เงินศึกษาพลี

พ.ศ. 2477              จัดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นต้นปีที่ 1 - 2

พ.ศ. 2482              มีปัญหาบางประการทำให้โรงเรียนต้องปิดตลอดปีการศึกษา 2482

พ.ศ. 2493              เปิดชั้นฝึกหัดครูมูล

พ.ศ. 2494              เปิดชั้นฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดปีที่ 1 ยกเลิกชั้น ปป. ปีที่ 2

พ.ศ. 2505              กรมการฝึกหัดครู ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูยะลาเป็นวิทยาลัยครูยะลา  

พ.ศ. 2506              เปิดชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเป็นรุ่นแรก

พ.ศ. 2518              จัดตั้งคณะวิชาครุศาสตร์เป็นคณะวิชาในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา

พ.ศ. 2535              วิทยาลัยครูยะลาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏยะลา”

พ.ศ. 2538              คณะวิชาครุศาสตร์เปลี่ยนเป็น “คณะครุศาสตร์”

พ.ศ. 2540              เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) โครงการกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีนักศึกษาในโครงการ สควค. ซึ่งเป็นรุ่นแรก

พ.ศ. 2547              สถาบันราชภัฏยะลามีนามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

พ.ศ. 2548              เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

พ.ศ. 2550              เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา

พ.ศ. 2552              เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนอิสลามศึกษา