ฐานสืบค้นข้อมูล

27 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัยและบริการวิชาการ

ฐานข้อมูลสืบค้นวิทยานิพนธ์/วารสาร
 

ฐานข้อมูล รายละเอียด URL
ACS Journals
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีวารสารให้บริการจํานวน 38รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรมสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF
 
http://pubs.acs.org/
ACM Digital Library
ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทําโดยACM (Association forComputing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี1985-ปัจจุบัน
 
http://portal.acm.org/dl.cfm
ProQuest ABI/Inform Complete
หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 5,000 ชื่อเืรื่อง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 30,000 ชื่อเืรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เืพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการ บริหารจัดการ เป็นต้น
 
http://search.proquest.com/abicomplete
ScienceDirect
เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและ ต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย
 
http://www.sciencedirect.com/
SpringerLink
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ จากสำนักพิมพ์ Springer Verlag โดยรวบรวมหนังสือมากกว่า 2,000 รายชื่อ ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและพืชศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
 
http://link.springer.com/
Thailis
Thailis ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทยเต็มรูปแบบ โดยให้เอกสารทั้งในรูปของบทคัดย่อ และฉบับเต็ม
 
http://tdc.thailis.or.th/
Web of SCIENCE
ชุดฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยด้านScience Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ (Titles) มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน(Records) แสดงผลในรูป text html
 
http://webofknowledge.com