ประกาศ นักศึกษาครุศาสตร์รหัส 58 ทำการสอบ IT

9 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส 58 ให้เข้ารับการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบพิเศษ 2563 (สอบออนไลน์) ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
           1. ให้นักศึกษาเข้ารับการสอบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) ชื่อรายวิชา : ข้อสอบอัตลักษณ์เก่งไอที รอบพิเศษ 2563 ผ่านเว็บไซต์ https://etraining.yru.ac.th
           2. สอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์เก่งไอที) รอบพิเศษ 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 ช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น. ข้อสอบมีทั้งหมด 4 ชุด ให้เวลาในการทำข้อสอบชุดละ 30 นาที (ระบบจับเวลาอัตโนมัติ)
          3. นักศึกษาสามารถเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนและแบบฝึกหัด ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) ชื่อรายวิชา : มาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารธสนเทศ (บทเรียน) ผ่านเว็บไซต์ https://etraining.yru.ac.th