รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

21 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator เกิดการจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการจ้างงานในพื้นที่เป้าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 29 ตำบล จำนวนทั้งสิ้น 580 อัตรา

รายละเอียด https://pts.yru.ac.th/page/199