ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่องพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

17 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่องพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 3 อบรมปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย
กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21