รางวัลอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น

14 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติคุณ / รางวัลดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จารุณี เก้าเอี้ยน อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนทางการบริการการศึกษาดีเด่น โดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริการการศึกษาแห่งประเทศไทย