ติดต่อเรา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์ (24) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
โทรศัพท์ 073299699 ต่อ 42400