หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ