ปีการศึกษา 2558

21 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

705896001

นางสาวฮาดียะห์ เฮงยามา

705896002

นางสาวอาอีซะ สามะแม

705896003

นางสาวลาตีห์ปะ เจะกายอ

 

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

735896001

นางสาวซารีนา อาแว

735896002

นางสาวยามีละห์ เจ๊ะมีนา

735896003

นางสาวซูรียะห์ เจ๊ะดาโอะ

735896004

นางสาวพีรฮัน มะแซกูเบ

735896005

นางสาวสูรีตา มามะ

735896007

นางสาวฟาซีลา แกมะ

735896008

นายอับดุลฮากีม เจะดาโซ

735896009

นางสาวสูไรนา สาและ

735896010

นางสาวดาอียะห์ ทำโมะ

735896011

นางสาวซูซาน มะเซ็ง

735896012

นางสาวฟารีดา ดอแม