กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษา และการศึกษาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

5 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษา และการศึกษาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา (ในรูปแบบกึ่งออนไลน์) ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา