รางวัลนักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา

7 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น “ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”