นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา

2 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์  ยามาเร็ง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำโรงเรียน  ณ โรงเรียนปรีชาญาณวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล