ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และ ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ได้รับการตีพิมพ์บาทความในวารสารวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น