นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 ประจำโรงเรียน รหัส 65

8 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 ประจำโรงเรียน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนศานติธรรม อำเภอเมือง จำหวัดยะลา โรงเรียนบือดองพัฒนา  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนดารุสสาลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส