มอบโล่ให้แก่หลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับดีมาก

12 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เป็นตัวแทนรับรับโล่ ในพิธีมอบโล่ให้แก่หลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ณ ที่ประชุมทบม