สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (นางสาวอัสมะห์-นางสาวมุสลีมะห์-นางสาวรุสนา-นายอาดุล)

18 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน คือ

1.นางสาวอัสมะห์ เวาะแม็ง เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับ Wordwall สาระการเรียนรู้อัลอัคลาก เรื่อง มารยาทในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2.นางสาวมุสลีมะห์ มูซอ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานแบบกีรออาตีโดยใช้สื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวสำหรับผู้เรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง

และการค้นคว้าอิสระ จำนวน 2 คน คือ

1.นางสาวรุสนา หะยีอาแว เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานด้วยเทคนิค CIRC โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2

2.นายอาดุล มะหะมิด เรื่อง การพัฒนาการท่องจำอัลกุรอานพร้อมความหมายโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา อาจารย์จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาเป็นประธานกรรมการสอบ พร้อมด้วยกรรมการท่านอื่นๆ ได้แก่ ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และ ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) คณะครุศาสตร์