การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ