บุคลากร

อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42200)

อีเมล์ : uchuporn.b@yru.ac.th


อาจารย์ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : chujit.l@yru.ac.th


อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : janjalee.t@yru.ac.th


ดร.สมฤดี ปาละวัล
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : palawan53@gmail.com


อาจารย์พุมพนิต คงแสง
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : panit-kong@hotmail.com


นางสาวฟารีซา กะนาเปะ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาวิชาการประถมศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : farisa.k@yru.ac.th