บุคลากร

อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9699 (42200)

อีเมล์ : uchuporn.b@yru.ac.th


ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9699 (42200)

อีเมล์ : kordej.a@yru.ac.th


ดร.สมฤดี ปาละวัล
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : somrudee.p@yru.ac.th


อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : janjalee.t@yru.ac.th


อาจารย์พุมพนิต คงแสง
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : phumpanit.k@yru.ac.th


นางสาวฟารีซา กะนาเปะ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาวิชาการประถมศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : farisa.k@yru.ac.th