ผลงาน: คำร้องชุดเพลงพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษาจังหวัดยะลา โดยอาจารย์วราห์ เทพณรงค์

20 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ผลงานข้อมูลการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา ประเภท วรรณกรรม ลักษณะงานนิพนธ์
ชื่อผลงาน: คำร้องชุดเพลงพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษาจังหวัดยะลา
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน: อาจารย์วราห์ เทพณรงค์ อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 
ประวัติความเป็นมา 
คำร้องชุดเพลงพหุวัฒนธรรมสาหรับเด็กประถมศึกษา จังหวัดยะลา ประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดเพลงพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษาจังหวัดยะลา” ผู้สร้างสรรค์มีแนวคิดที่จะประพันธ์คาร้องสำหรับบรรจุในทานองเพลงที่นำมาจากทานองเพลงพื้นบ้านมโนราห์ นาไปใช้กับเด็กประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นแนวทางการปลูกฝังแนวคิดที่ดีทางด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้

 

เพลงหลายเชื้อชาติ
ล้วนหลากเชื้อชาติได้อยู่ร่วมกันแสนสุขสาราญ (ซ้ำ)
ไทยมลายูอีกทั้งจีน สมัครสมานชื่นบานหัวใจ


เพลงประเพณีบ้านเรา
มาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี (ซ้ำ)
มาร่วมใจสืบสานสามัคคี
ฮารีรายอ สาดน้าสงกรานต์
ทั้งลอยกระทง ศีลอดเสริมบุญ


เพลงศาสนาสัมพันธ์ 
ต่างศาสนา พวกเราทุกคน 
ทั้งอิสลาม คริสต์ ชาวพุทธ และฮินดู 
ต่างทาความดี สามัคคีปรองดอง 
รักและอาทร รักและอาทร 
ให้สุขและร่มเย็น ให้สุขและร่มเย็น 

 

เพลงวัฒนธรรมถิ่นยะลา 
วัฒนธรรมเอกลักษณ์มากมี 
ดิเกฮูลูทั้งโนราบานอ 
ร่วมกันร้องราอนาซีดอย่ารีรอ (ซ้ำ) 
ล้วนสิ่งบันเทิงให้เพลิดเพลินอารมณ์ (ซ้ำ)


เพลงอาหารเลิศรส 
เรื่องอาหารเลิศรสท้องถิ่นของเรา 
หากว่าท่านได้ชิมลิ้มลองจะต้องถูกใจ 
ข้าวยา กือโป๊ะ ทั้งไก่กอและ 
อร่อยเชียวแหละ บะหมี่เบตง 


เพลงแหล่งรวมจิตใจ 
แหล่งรวมจิตใจ ยึดเหนี่ยวและมั่นคง 
ต่างมาพรั่งพร้อม ขอพรเทพเทวา 
เข้าวัด ศาลเจ้า มัสยิด เพื่อบูชา 
ทุกคนต่างล้วนพึ่งพา ปรารถนาให้ได้ดังใจ 


เพลงงานประจำปี 
สนุกสนานงานแข่งนกเขาพวกเราเฮฮา 
ทุกคนปรีดาสมโภชน์เจ้าพ่อหลักเมือง 
และงานของดีเมืองยะลาแสนสุขประเทือง 
อบอุ่นทั่วเมืองทั่วเมืองสาราญรื่นอุรา


เพลงภาษาถิ่น
เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่เหมือนเพื่อนทุกถิ่นที่
ล้วนสัมพันธ์หลากหลายภาษา
สาเนียงใต้ของเราภาษาจีนและมาลายู
ต่างล้วนอุ้มชูพวกเรารักกันเอย

 

เพลงของดีเมืองยะลา
จังหวัดยะลาขอเชิญท่านมามาเยี่ยมมาชม (ซ้ำ)
มีแต่ของดีดี กล้วยหินไว้ปรุงอาหาร
ส้มโชกุนเอยลองกองรสชาติหวานมัน


เพลงเราพี่น้องกัน
เราพี่น้องกัน ผูกพันสัมพันธ์ชีวี
แบ่งปันรักใคร่ปราณี สร้างสิ่งดีเพื่อความร่มเย็น
ใจเราใจเขาเห็นอกเห็นใจเอื้อเฟื้อไมตรี
รู้รักและสามัคคี สุขใจถ้วนทุกคนเทอญ