การวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

27 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2560 หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม อบรมเสริมความรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมที่ 2 เชิญวิทยากรบรรยายตามศาสตร์ ให้กับนักศึกษา สาขาประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 36 คน  ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรที่ให้การอบรม คือ อ.ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา