กิจกรรมการประกอบอาหารในรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา

23 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 - 16.30 น. นักศึกษาสาขาประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 34 คน ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเตรียม ประกอบ และจัดอาหาร ในรายวิชา 1110205  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา โดยมีอาจารย์สมฤดี  ปาละวัล เป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงตามหลักสูตร โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ห้องแปรรูป จากหลักสูตรเทคโนโลยี การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร